Menu Sluiten

Opmaak en inhoud van een voorschrift kinesitherapie

Om uw patiënt te laten genieten van tegemoetkoming door het ziekenfonds dient uw voorschrift te beantwoorden aan een aantal wettelijke bepalingen.

Het voorschrift moet voortaan een door de arts eigenhandig opgesteld document zijn. Het moet opgesteld zijn door een arts, maar de nieuwe formulering laat zonder enige dubbelzinnigheid toe dat een voorschrift met hand kan worden voorgeschreven of met medische software kan worden aangemaakt. 

Verder moet het voorschrift bevatten:

 • de naam van de patiënt
 • de diagnose
 • (diagnostische E of F-elementen, zie infra)
 • de lokalisatie indien deze niet vervat is in de diagnose
 • het aantal behandelingen
 • de datum + identificatie (stempel) van de arts, inclusief uw erkenningsnummer

Behandeling aan huis wordt enkel door het ziekenfonds terugbetaald indien u dit op het voorschrift vermeld.

Bijzondere voorschrift-elementen:
In een aantal gevallen kan uw patiënt ook in aanmerking komen voor een meer gunstig regime van tegemoetkoming door het ziekenfonds.

Hiervoor vermeld u bijkomend op het voorschrift:

 •  na orthopedische ingrepen: het codenummer + de datum van de ingreep
 • na neurochirurgische ingrepen: idem
 • na heelkundige ingrepen: idem
 • na opname op een dienst intensieve zorgen: de vermelding ervan
 • na opname op een dienst voor pre- en/of dysmaturen: idem

Het concept van de behandeling en de frequentie worden vastgesteld op initiatief en onder de verantwoordelijkheid van de kinesitherapeut, behalve als de voorschrijver beide of één van beide vermeldt. Als de kinesitherapeut het niet eens is met de frequentie of met het concept van de voorgeschreven behandeling neemt hij, met het oog op een eventuele wijzigingen, contact op met de voorschrijver. Die wijzigingen en ook het akkoord van de voorschrijvende geneesheer, moeten in het dossier van de rechthebbende worden vermeld.

Hoeveel sessies mag u voorschrijven?

Per aandoening mag steeds een onbeperkt aantal voorschriften worden afgeleverd.

Er kan ook steeds voor een onbeperkt aantal aandoeningen worden voorgeschreven.

Voor het aantal sessies per voorschrift: er wordt GEEN rekening meer gehouden met de beperking van het aantal zittingen naargelang de pathologie-categorie, zowel voor courante aandoening, situaties van de E-lijst, F-lijst (F-pathologieën) en perinatale kinesitherapie.

Het consultatief kinesitherapeutisch onderzoek

Wenst u eerst het advies van de kinesitherapeut, een functionele evaluatie of de kinesitherapeutische behandelingsmogelijkheden te kennen, dan kan u voor uw patiënt een “consultatief kinesitherapeutisch onderzoek” voorschrijven

U ontvangt dan van de kinesitherapeut een verslag van dit onderzoek met eventueel een voorstel van behandeling.